Адвокат Darakev Law office

Интелектуална Собственост

Търговски Марки

Търговските марки и марките за услуги са ценни бизнес нематериални активи и това са първите неща, върху които потребителите се фокусират, когато проучват и избират даден продукт или услуга. Стратегическата правна защита на този вид собственост е от изключително важно значение за всяка стопанска дейност, като целта е да се предотврати или санкционира неправомерното използване на тези активи от трети лица. В противен случай, негативните икономически последици от неоторизираната употреба на една марка могат да достигнат в някои случаи до огромни размери.

От проучване и селектиране на марки и становища за правото им на използване до представляване на клиенти пред компетентните национални органи, включително Патентното Ведомство на РБ, както и пред чуждестранни и международни институции, включително Службата на ЕС за Интелектуална Собственост-марки и дизайни (EUIPO) и Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO); от договаряне на лицензии до съдебно разрешаване на спорове относно търговски марки; от получаване на регистрация на една марка до охраната на мултинационални портфейли от търговски марки, Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ притежава ресурса и дълбочината на знанията и уменията, необходими за защитата и поддържането на тези уникални бизнес активи.

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ предоставя следните правни услуги във връзка с търговски марки и марки за услуги, включително, но не само:
•    Извършване на проучвания в базите данни за регистрирани и заявени марки и изготвяне на становища за регистрабилността и потенциални конфликти на марки
tm-3•    Предоставяне на правни съвети и представителство при подаване на заявления за марки и подновяване на регистрирани марки
•    Водене на преговори и изготвяне на договори за прехвърляне на собственост върху марки и лицензионни споразумения
•    Предоставяне на юридически консултации и представителство при вписване на лицензии, прехвърляния и промени в марки
•    Предоставяне на правни съвети и представителство при подаване на заявления за марки в чужди държави, заявки за международни марки (съгласно Мадридската Спогодба и Протокол) и заявки за европейски (ЕС) марки; вписване на промени, лицензии, прехвърляния и подновявания на международни и европейски марки
•    Провеждане на мониторинг на марки и извършване на разследвания, свързани с нарушения на марки
•    Предоставяне на правни съвети и съдействие относно прилагане на регламентите на българското и ЕС митническо законодателство относно марките
•    Оказване на правно съдействие и представителство при проучване на пазара във връзка с обезсилване на марки поради неупотреба
•    Предоставяне на юридически консултации и представителство при разрешаване на спорове, изготвяне и депозиране на жалби, искове за нарушения на права върху марки, опозиции и процедури по заличаване на марки
•    Изграждане и управление на глобални портфейли от марки

^