Адвокат Darakev Law office

Интелектуална Собственост

Промишлени Дизайни

След като са инвестирани време, енергия и ресурси, за да се създаде нов дизайн на един продукт, защитата на правото да се произвежда, използва и продава този продукт е от решаващо значение за успеха на всеки бизнес. Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ RegisteredDesignсъдейства на своите клиенти, в национален и международен план, този сложен процес на регистрация и защита на промишлените дизайни да бъде осъществяван.

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ консултира и представлява клиентите си пред компетентните национални органи, включително Патентното Ведомство на РБ, и чуждестранни и международни институции, включително Службата на ЕС за Интелектуална Собственост-марки и дизайни (EUIPO) и Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO), относно въпросите, касаещи протекцията на промишлените дизайни.

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ предоставя следните правни услуги във връзка с промишлени дизайни, включително, но не само:
      •     Извършване   на  проучвания в  базите данни за  регистрирани  и заявени  дизайни и изготвяне  на  становища   за 
             регистрабилността и потенциални конфликти на дизайни
      •     Предоставяне  на  правни  съвети  и  представителство  при  подаване  на  заявления за дизайни и подновяване на
             регистрирани дизайни
      •     Водене  на  преговори  и  изготвяне  на  договори  за прехвърляне  на собственост върху  дизайни и лицензионни
             споразумения
      •     Предоставяне  на  юридически  консултации  и  представителство  при  вписване  на  лицензии,  прехвърляния  и
             промени в дизайни 
•    Предоставяне на правни съвети  и  design-3представителство  при подаването на  заявления за дизайни  в  чужди  държави,
      заявки за международни и европейски (ЕС) дизайни;
      вписване на промени, лицензии, прехвърляния и
      подновявания на международни и европейски (ЕС) дизайни
•    Провеждане  на  мониторинг  на  дизайни и  извършване  на
      разследвания, свързани с нарушения на дизайни
•    Предоставяне     на     юридически     консултации     и
      представителство при разрешаване на спорове, изготвяне и
      депозиране на жалби, искове за нарушения на права  върху
      дизайни и процедури по заличаване на дизайни
•    Предоставяне   на  правни  съвети  и  съдействие  относно
     прилагане на регламентите на българското и ЕС митническо
     законодателство относно дизайните

^