Адвокат Darakev Law office

Интелектуална Собственост

Географски Означения

Географските означения са указания, използвани за идентифициране на селскостопански, естествени или произведени стоки произходащи от определена географска територия (страна, район или местност), които имат специално качество, свойства, репутация и други характеристики, които се дължат предимно на географската среда и произход, в т.ч. на eu-designationsприродни и човешки фактори. Произвежданите стоки трябва да бъдат създадени или преработени в тази територия. Географските означения биват: наименования за произход, географски указания и традиционни наименования.

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ предоставя следните правни услуги във връзка с географски означения, включително, но не само:
     •    Извършване  на  проучвания  в  базите  данни  за  регистрирани  и  заявени
          географски означения и  изготвяне на  становища  за  регистрабилността  на
          географски означения или вписването на ползватели
     •    Предоставяне  на  правни  съвети  и   представителство  при    подаванена
          заявления  за   регистрация  на   географски означения  или  вписване   на
          ползватели,  както  и  искания  и  жалби  срещу действия на оторизираните
          органи или трети лица във връзка със защитата  на  географски  означения
GI-3

•    Предоставяне на правни  услуги  при подаване на заявления  за
      регистрация   на   чуждестранни   географски   означения   или
      вписване на ползватели
•    Предоставяне на юридически  консултации  и  представителство
      при вписване    на   промени   в   заявени   или    регистрирани
      географски означения или вписани ползватели
•    Предоставяне   на   правни   съвети   и   представителство   при
      разрешаване  на  спорове,  изготвяне  и  депозиране на жалби и
      искове за нарушения на права върху географски означения
•    Предоставяне    на    правни    съвети    и  съдействие   относно
      прилагане   на   регламентите  на българското и ЕС митническо
      законодателство относно географски означения

^