Адвокат Darakev Law office

Интелектуална Собственост

Авторски Права

Във всички отрасли, движени от творчеството, защитата на оригиналните произведения е от съществено значение не само copyright-1за техните автори и ползватели, но също представлява защита на бизнеса и на обществото като цяло. Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ работи със своите клиенти на всеки етап от процеса на защита на авторските права, като им помага да предпазят собствените си творчески произведения, а също така съветва клиентите си как да правят бизнес без да се нарушават авторските права, притежавани от други. Кантората съдейства на клиентите си във всички аспекти на защитата на авторските права върху литературни, музикални, аудиовизуални и художествени произведения, произведения на изобразителното изкуство, архитектурата и дизайна, компютърен софтуер и др. на територията на България, Европейския Съюз и други държави.

Адвокатска Кантора ДАРАКЕВ предоставя следните правни услуги във връзка с авторските права, включително, но не само:
copyright-21•   Предоставяне  на   правни  съвети  относно  защита  на  правата   на
     творците и изпълнителите, свързани с  авторското право и  сродните
     му  права,  както  и  документиране  и  доказване  на  собствеността
     върху произведения/изпълнения  и притежанието    на    авторските  
     права
•   Юридическо  консултиране  на  притежатели  на  авторски  права  по
     време и  след създаване  на   произведения, както  и  анализ-оценка 
     на конкуриращи се права на трети лица
•    Изготвяне, ревизиране и анализ на  договори   за   авторски   права,
     лицензионни споразумения и други документи
•    Предоставяне    на   правни    услуги,   свързани   с   проучване      и
     преследване на нарушения на авторското право и сродните му права
•   Предоставяне на правна помощ срещу неоснователни твърдения за
     нарушения   на   авторски   права   и   защита  срещу  неправомерни 
     действия, мерки и актове на трети лица и институции
•   Извънсъдебно  и  процесуално  представителство  по  спорове   за
     авторски и сродни права

^